سفارش تبلیغ
صبا ویژن

$عسل، شیرینی قلبها$

 (ما زمانی ب فکر خدایمان می اُفتیم که دلمان ترکی بردارد.*)

 روزها گذشت و گنجشک با خدا هیچ نگفت.

 فرشتگان سراغش را از خدا گرفتند و خدا هر بار به فرشتگان

 اینگونه میگفت:"می آید":من تنها گوشی هستم که غصه هایش را

 میشنود.ویگانه قلبی ام که درهایش را در خود نگه میدارد.

 و سر انجام گنجشک روی شاخه ای از درخت دنیا نشست.

 فرشتگان چشم به لبهایش دوختند،گنجشک هیچ نگفت و خدا لب به سخن

 گشود:با من بگو از آنچه سنگینی سینه توست.

 گنجشک گفت:"لانه کوچکی داشتم،آرامگاه خستگی هایم بود

 و سر پناه بی کسی ام.

 تو همان را هم از من گرفتی.سکوتی در عرش طنین انداز شد.

 این طوفان بی موقع چه بود؟چه میخواستی از لانه ی محقرم؟

 کجای دنیا را گرفته بود؟سنگینی بغض راه کلامش را بست.

 فرشتگان همه سر به زیر انداختند.خدا گفت:"ماری در راه لانه ات بود.

 خواب بودی.باد را گفتم تا لانه ات را واژگون کند.آنگاه تو از کمین مار پر گشودی

 گنجشک خیره در خدایی خدا مانده بود.خدا گفت:"و چه بسیار بلاها که به

 واسطه ی محبتم از تو دور کردم و تو ندانسته به دشمنی ام برخواستی."

 اشک در دیدگان گنجشک نشسته بود.

 ناگاه چیزی در درونش فرو ریخت.های های گریه هایش ملکوت خدا را پر کرد.*

(حتما همشو بخونین و نظر بدین.چون من برا این پستا زحمت کشیدم)

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 


نوشته شده در دوشنبه 91/5/16ساعت 7:57 صبح توسط عسل امیریان نظرات ( ) | |

    (حـــتما هـــمشو بـــخونین)

الــو*...الــــو*...ســــلام*

کـــــسی اونــــجا نیـــــست؟*؟*؟*؟*؟

مــــگه اونــــجا خـــونه خــــدا*نیــــست*؟

پــــس چــــرا کســـی جــــواب نمـــــیده*؟

یِهـــــو یــــه صـــدای مهـــربون!*...مثـــل اینــــکه صـــدای یـــه فــــرشتس.

بــــله،بــــا کــــی کـــــار داری کــــوچــــولـــــو*؟

خـــــدا هــــست*؟بـــاهـــاش قـــــرار داشـــتم*...قــــول داده امـــشب جــــوابمو بـــده.*

بــــگو مــــن مــــیشنوم.*کــــودک مـــتعجب پــــرسید*:مــــگه تــــو خــــدایی*؟

مــــن بـــا خـــــدا کــــار دارم*...

هــــرچی مــــیخوای بـــه مـــــن بــــگو،قــــول مــــیدم بـــه خــــدا بــــگم.*

صــــدای بـــــغض آلــــودش آهــــسته گفــــت*:یــــعنی؛خــــدام منــــو دوســــت نــــداره*؟

فرشــــته ســــاکت بــــود*.بعــــد از مـــکثی نچــــندان طــــولانی*:نـــه خــــدا خیـــلی

دوســـت نداره*.

مــــگه کــــسی مــــیتونه تــــورو دوســـت نــــداشته بـــاشه*؟

بــــلور اشـــکی کــه در چـــشماش حـــلقه زده بــــود،

بـــا فشــــار بغـــض شکـــست و بــــر روی گــــونه اش غـــلتید و بــا هـــمان بغـــض گفــت*:

اصـــلا اگـــه نگـــی خـــدا*

بــــاهام حــــرف بــــزنه گـــــریه میـــــکتما*...

بــــعد از چــــند لــــحظه هـــیاهـــوی ســـکوت؛

بـــگو زیــــبا بــــگو*.هــــر آنــــچه را کــــه بــــر دل کـــوچکـــت ســـنگینی

میـــکند بــــگو*...دیــــگر بغــــض امـــانش را بـــریده بـــود بـــلند بــــلند گـــریه

کــــردو گفــــت*:خــــدا جــــون خــــدای مــــهربون*،خــــدای قـــــشنگم مـــــیخواستم

بـــــهت بــــگم تــــــورو خـــــدا نــــذار بـــــزرگ شــــم تــــورو خـــــدا*...چــــرا*؟ایــــن

مـــــخالف تـــــقدیره *.چــــرا دوســــت نـــداری بـــــزرگ شـــی*؟آخــــه خــــدا مــــن تـــو

رو خــــلی دوســـت دارم،قــــد مــــامــــانم*.ده تــــا دوســـتت دارم*.

اگــــر بــــزرگ شــــم نکــــنه مثــــل بـــــقیه فرامــــوشت کــــنم*؟

نــــکنه یـــادم بــــره کـــه یـــه روزی بـــــهت زنــــگ زدم*؟

نــــکنه یــــادم بــــره هــــرشب بـــاهات قــــرار داشـــتم*؟

مثــــل بقــــیه کـــه بــــزرگ شـــدن و حــــرف مــــنو نمی فـــــهمن*.

مـــثل بــــقیه کـــه فــــکر می کــــنن مـــن الــــکی میگـــم بـــا تـــو دوســـتم*.

مــــگه مــــا بــــا هـــم دوســـت نیـــستیم*؟

پــــس چـــرا کســـی حــــرفمو بـــاور نــــمیکنه*؟

خــــدا*چــــرا بـــــزرگا حـــــرفاشون سخت ســخته*؟

مـــــگه اینـــطوری نمــــیشه بـــاهــات حــــرف زد*؟...

خــــدا* پــــس از تــــمام  شــــدن گـــــریه ی کــــودک*:آدم،مــــحبوب تــرین مــــخلوق

مــــن*...چـــه زود خــــاطراتش رو بـــه ازا بـــزرگ شـــدن فــــراموش مــــکنه*...

کــــاش هــــمه مــــثل تـــو جـــای خــــواسته های عـــجیب مـــن رو از خـــودم طـــلب

مـــیکردن تـــا تــــمام دنــــیا در دســـتشان جـــا میـــگرفت*.

کــــاش همـــه مــــثل تـــو مـــرا بـــرای خـــودم و نـــه بــــرای خـــودخواهی شـــان

می خـــواستند*.دنـــیا بـــرای تـــو

کـــوچک اســـت*...

بیـــا کـــه بـــرای هـــمیشه کـــوچک بمـــانی و هـــرگز بـــزرگ نـــشوی

کـــودک کـــنار گـــوشی تـــلفن،درحـــالی کـــه لـــبخند بــر لـــب داشــت

در آغـــوش خـــدا بـــه خـــواب فــــرو رفــــت*.

برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید


نوشته شده در چهارشنبه 91/4/28ساعت 10:50 صبح توسط عسل امیریان نظرات ( ) | |

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

 نسیمی که به تو                                              

           روز را مژده میدهد                                                      

 زنی است

          که در چشمان اش

 آفتاب روشنی

         برق میزند

 ویا شاید

        دختری است

 که او را

       با گل های قالی ایرانی

 زینت بسته اند

      خنکای خوشبوی شهریور

 ردی بر بستان هایش میگذارد

      هنگامی که

 میان مژگان ات

      میلرزد.

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

 der himmel

 eine blaue weide

 

 die wolken

 gewoben lieder

 

 die lichtalgen

 in den augen

 

 dasecho der empfindungen

 rote knospen

 

 sind die vogel schnabel

 die in gesangen

 aufbluhen

برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید

 

 


نوشته شده در جمعه 91/3/19ساعت 11:22 صبح توسط عسل امیریان نظرات ( ) | |

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

 اون منم که عاشقونه شعر چشماتو میگفتم...

 هنوز خیس میشه چشمام وقتی یاد تو می افتم...

 هنوز میای تو خوابم تو شبای پر ستاره...

 هنوز میگم خدایا کاشکی برگرده دوباره...

گل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شما

 

عکس قلب های زیبا و عاشقانه

گل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شما


نوشته شده در یکشنبه 91/3/14ساعت 8:43 عصر توسط عسل امیریان نظرات ( ) | |

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

اوه اوه الان پیدام میکنه...برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

واااا خدا مرگم بده،ریــــــــــــخت/...برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

عاشقی دد بردیه که من گرفتارش شدم...برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

وااااایی از خجالت آب شدم...برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

ایششش،چمنا هم چمنای قدیم...برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

جون من یه عکس دیگه بنداز،این تن بمیره...

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

فقد جون خودتون نظر بذارین چون خیلی براشون زحمت کشیدم///

ــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شما


نوشته شده در یکشنبه 91/3/14ساعت 1:30 عصر توسط عسل امیریان نظرات ( ) | |

گل تقدیم شماراز سکوت را نمنم اشک میداند و غم تنهایی

                 عشق را خلوت شب 

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

طوطیم اندر قفس اما دلم پیش شماست،

گر قفس را بشکنم پرواز من سوی شماست

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

فراموش شدنی نیستند آنان که با خط مهر

بر قلبمان حک شدند حتی اگر دورن...  ... .

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

دو چیز بهترینند:گریستن از سر شوق،

         خندیدن از ته دل...

    گل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شما

   گل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شما

 


نوشته شده در سه شنبه 91/3/9ساعت 3:23 عصر توسط عسل امیریان نظرات ( ) | |

 

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

گاهی وقتها،به او میگویم:دوستت دارم.

اما،او پرده ی بندگی را از چشمانم ربوده.

نمیتوانم حتی نمیتوانم فکرش را هم کنم که او مرا پس زده.

آخر من فکر میکردم تنها کسی در این دنیای زشت و زیبا هستم

که او را با خلوص قلب پرستش میکنم.اما،حالا گاهی پیش خودم فکر میکنم

و به خودم میگویم:نه،او تو را زیاد دوست ندارد.اما،حالا عمری است که از من گذشته

اما،حالا میفهمم که او چقدر مرا تحسین میکند.ما انسان ها یاد گرفتیم اورا به عنوان پناهگاه خود

برگزینیم.

اما،گاهی این پناهگاه از آن چه هست بیشتر به ما پناه میدهد.

گاهی از آن چه هست بیشتر مارا تحسین میکند.

گاهی از آن چه هست بیشتر مارا دوست میدارد.

و گاهی...

گل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شما

m0ri.com

گل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شماــگل تقدیم شما


نوشته شده در یکشنبه 91/3/7ساعت 10:5 صبح توسط عسل امیریان نظرات ( ) | |

Design By : LoxTheme.com